Bezpečnostní značení a jeho účel

Každý zaměstnavatel musí podle zákoníku práce zaručit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Netýká se to, ale pouze zaměstnanců, kteří pracují přímo pro zaměstnavatele. Týká se to, ale i ostatních lidí zdržujících se na pracovišti. Těmi jsou například dodavatelé, zákazníci, ostatní zaměstnanci, veřejnost.

 

Prvním a nejdůležitějším způsobem o seznámení s riziky je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, známé pod zkratkou BOZP. Zaměstnavatel je také povinný umístit bezpečnostní značky a značení na všech pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví. Značení mohou mít více forem. Nejčastější jsou obrazové formy, kdy je komunikace vyjádřena například nějakým znakem nebo nápisem na zemi nebo v místech, ve kterých je potřeba lidi upozornit a informovat o možném nebezpečí úrazu. Při této komunikaci je nutné využívat barvy, které mají také svůj daný komunikační účel, který podvědomě vnímáme. Všichni víme, že červená barva je spojena s nějakým zákazem, žlutá indikuje výstrahu a naopak zelená znamená bezpečí.

Jak má bezpečnostní značení vypadat?

Bezpečnostní značení musí být vždy dobře viditelné, aby nikdy nedošlo k situaci, že budou přehlédnuty. Bezpečnostní značky jje nejlepší umisťovat na dobře viditelné místa a nejlépe v úrovni očích. Musí mýt zvýrazněné a nejlépe v barvách, které se při nasvícení zvýrazní. Další formou značení je značení na podlaze. Na podlože jsou nejčastěji vyznačené cesty a směry kudy se můžou lidi pohybovat. Čáry značí oblast, za kterou už by se lidi neměli pohybovat nebo materiál neměl pokládat. Krásným příkladem, který můžete vidět i na obrázku je značení  přerušovaných čar, které známe pod názvem “přechod”. Když takové podlahové značení vidíme, tak automaticky víme, že v tomto místě se můžou pohybovat chodci. Přechod  je určený pro chodce, kteří mají v úmyslu přecházet cestu po které se můžou pohybovat vozidla. Řidiči tak ví, že v těchto místech musí být opatrnější.

Účel bezpečnostního značení

Bezpečnostní značení je důležitou součástí firem, ve kterých je velké riziko výskytu úrazu. Tato neverbální komunikace stanovuje určité pravidla, podle kterých se musí všichni řídit, aby byl zaručena plynulost, všichni si rozuměli a snížila se úrazovost na naprosté minimum.